Tillsyn och rapporteringsskyldighet

Ägaren eller den som annars ansvarar för en motordriven anordning ska se till att anordningen fungerar och uppfyller säkerhetskraven vid användning.

Ägarens ansvar för säkerheten:

I ägarens ansvar ingår att se till anordningen får fortlöpande tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren ansvarar också för att anordningen besiktas av ett oberoende ackrediterat besiktningsorgan enligt Boverkets föreskrifter i de fall då det är krav på det.

Om det sker ett olycksfall eller tillbud vid användningen av en motordriven anordning är ägaren skyldig att rapportera detta till kommunens byggnadsnämnd.
http://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/motordrivna-anordningar/agarens-ansvar/

Tillsynsansvar: Vem har tillsynen över att reglerna följs?
Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att reglerna om motordrivna anordningar följs, att anordningarna besiktas och att de inte används i strid mot ett användningsförbud.

Om den motordrivna anordningen är installerad i ett byggnadsverk som omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen så har Arbetsmiljöverket tillsyn över att reglerna om besiktning följs.

http://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/motordrivna-anordningar/tillsyn-av-motordrivna-anordningar/

Utdrag ur Boverkets ändringsförfattning BFS 2016: H16, sidan 27 under: ”Allmänna råd och drift pkt 10.10. nödvändiga åtgärder vidtas vid driftsstörningar, fara eller olycksfall.” (se 5 kap. 15.16 §§ plan- och byggförordningen (2011:338)). https://rinfo.boverket.se/H/PDF/BFS2016-2-H16.pdf

Utdrag ur plan- och byggförordningen (2011:338)
Länken nedan leder till PBL och kap 5 och § 15 &16 nedan. Tillsynsmyndighet är den lokala byggnadsnämnden.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan–och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338

Summering:

·         Liftanläggningarna behöver ej lämna in de årliga besiktningsrapporterna till byggnadsnämnden.
·         Liftanläggningarna skall omedelbart rapportera incidenter, tillbud och olyckor i lift till byggnadsnämnden.
·         Besiktningsorganen lämnar in besiktningsrapporter där det finns anmärkningar till byggnadsnämnden.

SLAO informerar om detta vid våra utbildningar men kännedomen är väldigt låg bland våra medlemmar och även hos kommunerna, förmodligen som en följd av att kommunerna idag, oss veterligen, inte utför någon tillsyn. Här har vi ett delat ansvar tillsammans med kommunerna att se till att detta fungerar och/eller förändra rutinerna. Just nu är lagen tydlig:
Lifttillbud eller olycksfall i lift ska omedelbart rapporteras till tillsynsmyndigheten som i detta fall är byggnadsnämnden i er kommun.

 

Det är otroligt viktigt att alla fortsätter att rapportera.

SLAO:s incidentrapport, (tidigare teknisk händelserapport) finns som vanligt på våra medlemssidor: http://slao.se/incidentrapport
Denna mall kan även användas för rapporter till byggnadsnämnden. Där ligger även mallen för rapportering till Konsumentverket, som ska användas när det inte är liftincidenter utan andra allvarliga incidenter:

Rapportering till Konsumentverket enligt 23 § PSL

Om det står klart att en tjänst som erbjuds är farlig, till exempel genom att en allvarlig olycka eller tillbud har inträffat och som kan härledas till brister i det förebyggande säkerhetsarbetet, föreligger en skyldighet att meddela detta till Konsumentverket eller annan tillsynsmyndighet. I samband med det ska driftledning också tala om vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga ytterligare skador.

Prenumerera på nyhetsbrevet