Laviner

Naturvårdsverkets lavinprognoser och anläggningarnas säkerhetsarbete och lavinbedömningar är  kompletterande verktyg för ökad lavinsäkerhet.

Vintern 2015/2016 påbörjade Naturvårdsverket etableringen av en publik nationell lavinprognostjänst för svenska fjällen. Bedömningen av lavinfaran följer den internationella lavinskalan.

Naturvårdsverkets lavinprognoser tas fram för områden som ligger angränsande och utanför skidanläggningarna.

Följande prognosområden finns idag på lavinprognoser.se:
-Abisko/Björkliden/Riksgränsen
-Hemavan
-Åre/Bydalen/Storulvån
-Funäsfjällen/Helags

Den bedömning som görs för skidanläggningen gäller för områden som kan nås genom att glida från en öppen lift, tillbaka till en öppen lift eller nedfart, om inte liftanläggningen angett annat. När behov finns vidtas åtgärder inom anläggningen för att minska lavinfaran, exempelvis genom sprängning.

Under säsongen 2016/2017 pågick ett pilotprojekt där Åre, Ramundberget och Abisko ökade sin lavininformation till sina gäster genom att ge skriftliga bedömningar av sin lavinterräng varje dag. Dessa anläggningar kommer, när lavinprognoser.se är igång, inte att publicera en egen sifferbedömning utan hänvisa till lavinprognoser.se för en allmän prognos och sedan komplettera med en skriftlig bedömning som gäller skidanläggningens område. Pilotprojektet utvärderades med positivt resultat och deltagande anläggningar kommer även under 2017/18 att arbeta på samma sätt. Syftet är att förbättra och tydliggöra offpistkommunikationen i Sverige. Under säsongen 2017/2018 tar SLAO, med pilotprojektet som grund, fram nya riktlinjer som ska gälla från och med säsongen 2018/19. Se nya riktlinjer nedan.

Nya Riktlinjer från säsongen 2018/19

Piståkning sker i preparerade och markerade nedfarter. Offpiståkning kan ske i Ski Routes, en markerad nedfart men helt opreparerad. Ski routes är lavinsäkrade under öppettider. Övrig offpiståkning sker utanför markerade nedfarter. Hinder kan förekomma. Offpiståkning kan ske i skogen eller på fjället.

För att anläggningarna ska tillhandahålla en så säker tjänst som möjligt följer nedan SLAO:s riktlinjer för skidanläggningar som har offpiståkning med lavinterräng i sin direkta närhet. Senast 1 december, 2018 bör rekommendationerna vara uppfyllda och nuvarande publik användning av lavinskalan helt upphöra.

Lagrum till grund för rekommendationerna:

 • Produktsäkerhetslagen 7, 8, 10 och 12 §§
 • Arbetsmiljölagen 2 kap. 1 och 7§§ samt 3 kap. 2 och 3 §§
 • Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4§
 • Miljöbalken 26 kap. 11 §
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1

Samt: Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO), BÖ 2016:1.

Anläggningens ansvar för områden med lavinterräng.

 • Anläggningen ansvarar för säkerhet med avseende på lavinfara i de lavinområden som kan nås genom att glida från en öppen lift, tillbaka till en öppen lift eller nedfart, om inte annat anges av anläggningen.
 • Anläggningen ansvarar också för säkerhet med avseende på lavinfara i lavinområden, som inte kan nås enligt ovan, men varifrån laviner kan påverka anläggningens öppna liftar, pister, transportleder samt yta för t.ex. längdåkning.
 • Anläggningen bör inte enbart hänvisa till Naturvårdsverkets lavinprognoser, eftersom dessa beskriver lavinfara för stora områden och över lång tid (areal minst 10×10 km och tidsrymd minst 24 timmar).
 • Anläggningen kan inte avstå från att följa rekommendationerna genom att lägga över risken på gästen.
 • Anläggningen ska kommunicera, till personal och gäster, vilken lavinterräng som finns i anläggningens närhet och hur man arbetar med säkerhet.

Faran med laviner bör hanteras av anläggningen på någon eller flera av följande nivåer:

 • Nivå 1 innebär att enkel åtkomst till ovan beskrivna lavinterränger varaktigt förhindras.
 • Nivå 2 innebär att ovan beskrivna lavinterränger är tillgängliga för offpiståkning.
 • En anläggning kan innehålla både nivå 1- och nivå 2-områden och nivån kan förändras över tid (d.v.s. öppna eller stänga ett område).

För nivå 1-område bör anläggningen tillse att följande uppfylls:

 • Skriftlig och årligen uppdaterad riskanalys av säkerheten.
 • Åtkomst förhindras varaktigt med fysiska hinder i terrängen som till exempel stängsel eller repavspärrningar.
 • Avspärrningarna innehåller förklarande skyltar som både barn och icke svenskspråkiga förstår.
 • En grind eller någon annan genomgång finns i avspärrningarna (s.k. stängselgenombrott).

För nivå 2-område bör anläggningen tillse att följande uppfylls:

 • Skriftlig och årligen uppdaterad riskanalys av säkerheten.
 • Vidtagit och dokumenterat åtgärder för att minska lavinfaran (s.k. lavinbekämpning) till en nivå som innebär låg risk*.
 • Dokumenterat organisation, rutiner med mera för säkerhetsarbete.
 • Dokumenterat organisation, räddningsplaner med mera för lavinräddning.
 • Årligen samverkat med fjällräddning och/eller kommunal räddningstjänst om organisation och räddningsplaner för lavinräddning.
 • All personal som arbetar i lavinterräng bör ha utbildning motsvarande lägst SVELAV Pro 1.
 • En lavintekniker (motsv. SVELAV Pro 2) tillgänglig på anläggningen under öppettider.
 • Personal utbildad i lavinräddning och första-hjälpen (motsv. skidpatrull) tillgänglig på anläggningen under öppethållande.
 • En lavinbekämpare (lägst Sprängkort klass B) tillgänglig i anläggningens närhet.
 • Lavinräddningsutrustning (RECCO, transceivrar, sonder och spadar) tillgänglig i nivå med räddningsplan.
 • Genomförande av regelbundna dokumenterade lavinräddningsövningar med tillgänglig utrustning.
 • Dagligen informera om vilka bekämpningsåtgärder som genomförts samt om rådande offpistförhållanden till gäster och personal. Kan ske via skyltar, hemsida, Facebook och möten.
 • Publicera länk till offpistinformation på www.snörapporten.se.
 • Erbjuder anläggningen stor andel off-piståkning rekommenderar vi även att man har en lavinexpert (motsv. SVELAV Pro 3) tillgänglig i anläggningens närhet. Via SLAO kan man vid behov konsultera en lavinexpert.

Skidåkarens(konsumentens)ansvar.

Konsumenten är skyldig att känna till och rätta sig efter de särskilda anvisningar för skidanläggningens användande samt lokala säkerhetsföreskrifter som driftledningen meddelar. Konsumenten har alltid eget ansvar för att anpassa sin egen åkning till det valda skidområdet mot bakgrund av risken (s.k. eget ansvar).

*Laviner kan förekomma även vid låg risk.

Prenumerera på nyhetsbrevet